Haberler

Politikalarımız

Haberleşme Politikamız

Üyelerimizin Oluşturduğu Tüm Sektörlerde;
Bilgi Alma, Bilgi Verme ve Bilgiyi Kullanma Olarak Tanımlanabilecek “Bilgi Toplumu” Kavramının Sahiplenilmesi, Girişimciliğin, Yenilikçiliğin, Değişimin Desteklenmesi, İç ve Dış Pazar Etkinliğinin Arttırılması, Rekabetçiliğin Güçlendirilmesi İçin BTB Tarafından Yapılacak Haberleşme Liberizasyonu Yatırımlarıyla, Doğru Zaman, Doğru Yer, Doğru “Bilgi” Paylaşımıyla En Yüksek Faydanın ve İnovasyonun Yaratılması Hedeflenmiştir.

Mali Politikamız

5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmü ile borsa gelir kaynaklarının, kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamalar, Bursa Ticaret Borsası’nın mali politikasıdır.

Stratejik plânın uygulanmasında ve sonuç itibariyle başarılı olmasında elbette ki kurumsal mali yapı ve bu mali yapının işleyişini sağlayan yasal mali kurallara dayalı gelirler ile mali iyileşmeye yardımcı alternatif mali kaynaklar önem arzetmektedir.

Öngörülebilirlikte ve fayda analizini yapmada sağlam ve kurala dayalı (kurumsal mali politika) mali yapı uygulamaları giderek yaygınlaşmakta ve paralel olarak disiplinlerinde gelişmesini ve pekişmesini zorunlu kılmaktadır.

Reel alternatif kurallara ilâveten nominal esasların öngörüldüğü mali politikalar çalışma alanının sağlam zeminini teşkil etmektedir.

Gelirler, harcamalar, sınırlamalar ile esnekliğin belli korelasyonlar içerisinde ve tolere edilmiş tatbikatından kurum kredibilitesini ve itibarini olumlu etkileyecek neticeler çıkarmak mümkün olmaktadır.

Dengeye dikkat ederek ve mali kuralları meydana getiren güncel parametreleri takipte tutarak hazırlanan bütçe ve dolayısıyla gelir ve harcama ilişkisi, bozulmazlığı sağlayacak ve sürprize hiçbir zaman kapı aralamayacaktır.

Bursa Ticaret Borsası, her türlü iş kaynaklarını ve buna bağlı iş siyasasını her şeyden önce kuvvetli bir mali altyapıya dayandırmak zorunluluğunun bilincindedir ve bu husus stratejik plânın omurgasını teşkil etmiştir.

Ticaret Borsaları yasanın belirlediği gelir kaynaklarına sahiptir.

Ancak borsa üyeleri ve borsa ile ilgili bütün taraf ve paydaşların üretiminde ve ticaretinde değer artışı yaratacak sosyal sorumluluk projelerine yapılan katkıların ve doğrudan yatırımların aynı zamanda borsa gelirlerini olumlu etkilediği de gözlenmektedir.

Özetle arttırılan her kaliteli hizmetin ve faydaya yönelik her eğitim süreci ve yatırımın gelirlere artı etkisi yadsınamaz gerçek kabul edilmiştir.

Bursa Ticaret Borsası’nın mali işlerinin takibi ve muhasebeleştirilmesinde esas alınan prensipler şu şekilde belirtilebilir.

 Her bir gelir ve gelirin kullanımında fayda maliyet analizi yapılır.
 Sosyal sorumluluk projeleri kurumun gelecek ve hayatiyet kaynaklarıdır.
 Farklılık ve kişilik Bütçe ve işlem tatbikatının sonucu farklılık ve kişilik yaratır.
 Belgeye dayandırılma zorunluluğu ayrıştırılarak ve belirgin-leştirilerek başlama ve sonlandırmanın fark edilmesi sağlanır.
 Açıklık, anlaşılırlık ve hesap verilebilirlik temel muhasebe ve mali yönetim prensibidir.

Bursa Ticaret Borsası’nın, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan kavramlar aşağıda açıklanmıştır. Kuruluşların bütçe ve muhasebe işlemleri bu esaslara göre yürütülür:

 Sosyal sorumluluk: Bütçe ve muhasebe sisteminin kurulmasında, muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde, mali tabloların düzenlenmesinde ve sunulmasında ve bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması esastır.

 Kişilik: Bütçe ve muhasebe işlemleri, muhasebe birimince kuruluşun tüzel kişiliği adına yürütülür.

 Süreklilik: Faaliyetlerin herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın sürdürüleceğini ifade eder.

 Dönemsellik: Süreklilik içeren kuruluş faaliyetlerinin, belirli dönemlerde raporlanması ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması gereğini ifade eder.

Mali tablolar, tahakkuk esasına göre hazırlanır. Bu esasa göre tahsilat veya ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gelir ve giderler gerçekleştiğinde muhasebe kayıtlarına alınır ve ilgili oldukları dönemin mali tablolarına yansıtılır.

 Parayla Ölçülme: Ekonomik olaylar ve işlemler muhasebe kayıtlarına ortak bir ölçü olarak ulusal para birimi ile yansıtılır.

 Maliyet Esası: Para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan kalemler hariç, edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunların maliyet bedelleri esas alınır.

 Tarafsızlık ve Belgelendirme: Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayandırılması ve bu kayıtların oluşturulmasında esas alınacak yöntemin belirlenmesinde tarafsız ve ön yargısız hareket edilmesi esastır.

 Tutarlılık: Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, bütçe ve mali tabloların ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilirliğinin sağlanması bakımından, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder.
Tutarlılık ilkesi benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenlerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, uygulanan muhasebe politikaları değiştirilebilir.

 Tam Açıklama: Düzenlenen mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olması esastır.

 Özün önceliği: İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerden çok özleri esas alınır.

 Önemlilik: Muhasebede, bir hesap kaleminin veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olması esastır.

 İhtiyatlılık: Muhasebede, muhtemel risklere ve olaylara karşı ihtiyatlı olunur ve gerekli durumlarda karşılık ayrılır. Ancak, bu kavram gereğinden fazla karşılık ayrılmasına gerekçe oluşturmaz.

5174 sayılı kanun, ilgili yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Bursa Ticaret Borsası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet gösteren ve mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır.

Bursa Ticaret Borsası muhasebeye ilişkin mali tablo, makbuz, fiş, belge ve defterleri ile hesap planlarını 5174 sayılı bağlı olarak yayınlanan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”ne göre düzenler.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Meclis ve Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu’na sunulan evraklar;
 Haftalık Ödemeler ve Ödemelerin Tasdiki Listesi,
 Cari Ay Bütçe Gelirleri ve Bütçe Giderleri Raporu
 Bankalar Durumu Listesi
 Aylık Ödemeler Listesi
 Bütçe Gerçekleşme Raporu
 Aylık Kesin Mizan
Aylık Ödemeler Listesi, Mizan ve Bankalar Durumu Listeleri her ayın sonunda meclis üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine meclis toplantısından önce incelenmesi amacıyla gönderilir.
Haftalık Ödemeler Listesi, yönetim kurulu toplantılarından önce, incelenmek üzere yönetim kurulu üyelerine verilir.

5174 sayılı kanunun 33. maddesi gereğince, Borsanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Bursa Ticaret Borsası Mali Yönetimini 4 başlık altında sınıflandırılır;

A) MUHASEBE YÖNETİMİ
Bursa Ticaret Borsası’nın faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilkeleri ve yöntemleridir.
Amaç – Kapsam:
Bursa Ticaret Borsası 5174 sayılı kanun ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği dahilinde meclisin onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlar ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre yürütür. Borsa bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir.
Uygulama:
Borsayı ilzam edecek bütün evrak ve belgeler, Borsa resmi mührünün ilavesi suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya Genel Sekreter tarafından müştereken imzalanır.
5174 Sayılı kanunun 52. Maddesi “gereğince bütçeden harcama; Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirdiği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile birlikte Genel Sekreter veya Sayman Üyenin müşterek imzası ile yapılır.
Borsanın görevlerine ilişkin işlerle, kararların icrasına ve gereken bildirilerin yapılmasına ve Borsaların vermek ve onaylamakla görevli kılındıkları belgeleri düzenlemeye, onaylamaya ve imzaya Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreter münferiden yetkilidir.

Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir.

5174 sayılı kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.

Bursa Ticaret Borsası yıllık gelirlerine (kaynak) göre harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır/korunur.
Raporlama- Değerlendirme:
5174 sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 30. maddesine göre:
Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur.
Kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde yönetim kurulu tarafından meclise sunulur.

Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu’na havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.

Meclis, Hesapları İnceleme Komisyonu’nun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder. Kesin hesabın onaylanması halinde yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır.

B) FİNANSAL YÖNETİM
Borsanın mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı anlamını ifade eder.

Bursa Ticaret Borsası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir.

Yönetim Kurulu yürütme organı olmakla birlikte, Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu finansal yönetimle ilgili olarak görüşlerini meclise rapor halinde sunabilir.

Sayman üye, fonların değerlendirilmesi, karlılık, yüksek getiri noktasında yönetim kuruluna bilgi verir.

C) DENETİM
BTB mevcut kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontroller bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır.

Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması, etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır.

Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların yeterli olup olmadığının denetlenmesi BTB için son derece önemlidir.

Bu nedenle, Bursa Ticaret Borsası mali hesaplarının bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenmesi, denetleyici firmanın denetim raporlarını, mali beyanların ve yönetim hesaplarının uygunluğunu aylık raporlar halinde, yönetim kurulu ve meclise sunması planlanmaktadır.

Ayrıca Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 61. maddesine istinaden Hesapları İnceleme Komisyonu bulunmaktadır. Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri sayman üye tarafından her zaman, hesapları inceleme komisyonu tarafından ise toplantı dönemlerinde kontrol edilebilir.

5174 sayılı kanunun 40.maddesine göre yönetim kurulu üyeleri aralarından bir sayman üye seçer. Sayman üye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 60. maddesinde belirtildiği üzere her zaman harcama ve gelirlerle ilgili olarak denetleme yapabilir.

Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından yönetim kuruluna hesapları inceleme komisyonu tarafından ise meclise bir rapor halinde bildirilir.

D) RİSK YÖNETİMİ
Risk yönetimi kapsamında Borsa mevduatlarının değerlendirilmesi aşamasında tahvil, bono, altın vb. yatırım araçları yatırım riski olarak değerlendirildiğinden, bankalar ile vadeli mevduat çalışması yapılmaktadır ve tüm bankalar değerlendirilmektedir. Vadeli mevduat hesabı açtırılması sırasında tüm bankalardan oran teklifi alınarak uygun görülen bankaya hesap açtırılmaktadır. Hesaplardan harcama yapılması Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili ve Genel Sekreterin müşterek imzası ile gerçekleşmekte haksız kullanımlara karşı önlem alınmaktadır. Hesapları İnceleme Komisyonun raporları ve aylık mizanların Meclis tarafından incelenmesi ile gerekli kontroller yapılmaktadır. Borsanın varlıkları her yıl düzenli olarak sigortalanmaktadır. Borsa binası THÇB güvenliği tarafından korunmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Bursa Ticaret Borsası insan kaynakları yönetiminin temel hedefi; arzu edilen kurum başarısı ve vizyonu için değer yaratan insan kaynakları politikası benimsemek ve uygulamaktır.
Bunun için;

  • İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olan,
  • Çalışan kişiliğine saygı duyan ve maddi manevi haklarını gözeten,
  • Çalışanlar arasında ayrım yapmaksızın fırsat eşitliği yaratan,
  • Çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini ön planda tutan,
  • Çalışanlarına potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren,
  • Üstün performansı ödüllendiren,
  • Etkin iç iletişim sağlayabilmek için sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veren,
  • Kurum kültür ve aidiyet duygusunu ön planda tutan,
  • Kurum stratejileri ve hedefleri doğrultusunda eğiten, motive eden ve yol gösteren,
  • Güvenilir, duyarlı, etik değerlere bağlı, değişime ve gelişime açık, ekip ruhuna sahip bireyler için çalışılması arzu edilen, örnek bir kurum olmaktır.

Bilgi Teknolojileri Politikamız

Bursa Ticaret Borsası Bilgi Teknolojileri Politikası; Üyelerimizin ticari hayatlarına katkı sağlamak ve dünya standartlarında kaliteli hizmet sunmak amacıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, kurumsal altyapıyı sürekli iyileştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamaktır.

Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; Hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ve hizmetler üretmektir.

Borsamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunarak iş yükünü azaltmak, yapılan işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.

logo300x300

Copyright © Bursa Ticaret Borsası, Tüm Hakları Saklıdır.

ÜYE AİDATLARININ 1.TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU (SON GÜN:30 HAZİRAN 2019)
Sayın Üyemiz, 2019 Yılı Üye Aidatlarının 1. Taksitlerinin Son Ödeme Süresi 30 HAZİRAN 2019 günü Sona Erecektir.
Üye aidatlarınızı Borsamız veznesinden nakit veya kredi kartıyla, Online Ödeme Sistemi 'nden kredi kartıyla veya aşağıda belirtilen hesap numaralarına yatırabilirsiniz.
Son ödeme gününden sonra tahsil edilecek aidatlara gecikme zammı eklenerek (kanun gereği) tahsil edilecektir.
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ: HALKBANKASI TUZPAZARI ŞB. IBAN NO: TR36 0001 2009 2920 0012 0000 03