Haberler

BTB Tarihçesi

ataturk_yazi
KISACA KURULUŞ ÖYKÜSÜ

Bursa Ticaret Borsası Bursa Zahire Borsası ismi altında ve aşağıda yazılı muvakkat encümen üyeleri idaresinde 11 Eylül 1924 tarihinde kurulmuştur.

Reis Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey
Aza Zahire Tüccarlarından Mecit Ağa
Aza Un Tüccarlarından Filibeli Salih Bey
Aza Un Tüccarlarından Vidinli Ali Efendi
Aza Değirmenci Kazım Bey
Aza Değirmenci Hamdi Efendi
Aza Değirmenci Ömer Ağa

Zahire Borsası, kuruluşu zamanında belediyeye ait bulunan Yeni Tahal’da ve o zamana kadar esnaf lonca odası olarak kullanılmakta bulunan geniş bir mağaza ve bitişiğindeki küçük bir depoda faaliyete başlamıştır. Zahire Borsası’nın personel kadrosu başlangıçta kâtip, üç kolcu ile komiserden oluşmuştur.

1924 Yılı Temmuz ayı sonuna kadar görevde olan bu muvakkat encümen 1 Ağustos 1925 tarihinde yapılan seçimde aynı kişilerin ekseriyetle kazanmaları üzerine Borsa Encümeni mahiyetini almıştır. O tarihte yürürlükte bulunan Borsa Talimatnamesi gereğince, Borsanın mahalli Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı bir müessese olmasından dolayı teşkil olunan Borsa Encümeni’ne Oda Meclisi’nden seçilmiş iki üye de katılmıştır.

15 Aralık 1926 tarihinde ikinci seçimle Borsa Encümeni kurulmuştur. Borsa Talimatnamesi gereğince bu tarihten itibaren Borsa Encümeni’ne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisince seçilmiş iki üye ile birlikte Mıntıka Ticaret Müdürü de üye olarak toplantılara iştirake başlamıştır.

1 Haziran 1926 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nden seçilmiş Müteşebbis Heyet ile Zahire Borsası’na ilâveten Bursa’da bir ikinci borsa olarak Bursa Koza Borsası kurulmuştur.

MÜTEŞEBBİS HEYET ŞU ŞAHISLARDAN MÜTEŞEKKİLDİ
Reis İpek ve Kumaş Fabrikatörü Hacı Sabri Bey
Reis V. Kumaş tüccarlarından Hacı Etem Efendi
Aza Kavaf Etem Efendi
Aza Attar Necip Efendi
Aza Bat Pazarı Tüccarlarından Hacı Abdullah Efendi

Zahire Borsası’nda olduğu gibi, Koza Borsası Talimatnamesi gereğince Borsa Encümeni’ne, Oda Meclisi’nden seçilmiş iki üye ile Mıntıka İktisat Müdürü de dâhil edilmiştir.

1928 takvim yılı başından itibaren Zahire Borsası ile Koza Borsası Ticaret Vekâleti`nin emirleriyle Bursa Ticaret ve Zahire Borsası adı altında birleştirilmiş ve o tarihe kadar ayrı ayrı tutulan hesap ve muamelatlar birleştirilerek tek encümen ile idare edilmeye başlanmıştır.

1943 Yılı Eylül Ayı’ndan itibaren 4355 sayılı Kanuna intibakının yapılmasına başlanılmış ve intibak yılsonunda tamamlanarak, Borsa 1944 yılı başından itibaren Bursa Ticaret Borsası adı ile yeni hüviyetini kavuşmuştur.

Ekim 1951 tarihinden itibaren yapılan çalışmalar ile Borsa, 13 Kasım 1952 tarihinden itibaren 5590 Sayılı Kanuna intibak ettirilmiştir.

01 Haziran 2004 Tarihi itibariyle 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu yürürlüğe girmiş olup, borsa faaliyetleri bugün de bu kanun hükümlerince yürütülmektedir.

BORSA ORGANLARI

Oda, borsa ve Birlik organları ile şubelerinin seçimleri, 5174 sayılı Kanunda yazılı esas ve usullere göre, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında Birliğe bağlı oda ve borsa meslek gruplarına göre seçme ve seçilme niteliklerini haiz olan üyeleri gösteren oda, borsa ve Birlik veri tabanından alınan güncel üye listeleriyle yargı gözetiminde yapılır.

Borsanın organları;

a) Meslek komiteleri.
b) Meclis.
c) Yönetim kurulu.
d) Disiplin kurulu.

Borsa meslek komiteleri

Borsa meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş ve yedi kişiden oluşmaktadır. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilmektedir. Komite, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı seçmektedir. Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ile diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenmektedir.

1. Meslek Grubu: Canlı Hayvan – Et – Yün – Yapağı – Deri
2. Meslek Grubu: Zeytin – Zeytinyağı – Yağlı Tohumlar
3. Meslek Grubu: Kabzımallar – Yaş Sebze/ Meyve – Kuru Meyve
4. Meslek Grubu: Zahire – Hububat
5. Meslek Grubu: Un ve Unlu Mamuller
6. Meslek Grubu: Koza – İpek – İplik – Dokumacılar
7. Meslek Grubu: Çeşitli Gıda Maddeleri

BORSA MECLİSİ

Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşmaktadır. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer meclis üyesi seçilmektedir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilmektedir. En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri on dört üye ile kurulmaktadır. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilmektedir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçmektedir.

1943 yılından bugüne Borsa Meclis Başkanları;

RAGIP ARMAĞAN 1943 – 1946
FAHRİ BATICA 1946 – 1947
MUHİTTİN DİNÇSOY 1947 – 1947
İHSAN İPEKER 1947 – 1948
M. NURİ URGANCIOĞLU 1948 – 1949
MUHİTTİN DİNÇSOY 1949 – 1951
M. NURİ URGANCIOĞLU 1951 – 1954
NECATİ ÖRGEN 1954 – 1959
ALİ FERRUH YÜCEL 1959 – 1960
MUHSİN İPEKER 1960 – 1963
İSMAİL ÜSTENCİ 1963 – 1972
ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 1973 – 1974
ALAATTİN SÜTMAN 1975 – 1978
HASAN ADANUR 1978 – 1981
MUSTAFA SEVİ 1981 – 2001
EKREM ULUKARDEŞLER 2001 – 2007
BAHRİ YENİDÜNYA 2008 – 2013
MEHMET AYDIN 2013 – Devam Ediyor

BORSA YÖNETİM KURULU

Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan borsalarda beş kişiden oluşmaktadır. Meclis; kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçmektedir. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçmektedir.

Borsanın kuruluşundan bugüne Yönetim Kurulu Başkanları;

ZAHİRE BORSASI MUVAKKAT ENCÜMENİ ZAMANINDA

HACI ALİ PAŞAZADE İBRAHİM BEY  1924
UNCU ŞEHBASZADE AHMET EFENDİ  1926

KOZA BORSASI ZAMANINDA

HACI SABRİ BEY 1926 – 1927

TİCARET VE ZAHİRE BORSASI ZAMANINDA

HACI SABRİ BEY 1927 – 1929
HAFIZ HALİT BEY (Berksun) 1929 – 1936
DEĞİRMENCİ KAZIM AKUN 1936 – 1938
M. NURİ URGANCIOĞLU 1938 – 1939
SÜLEYMAN EGEL 1939 – 1940
FAHRİ BATICA 1940 – 1941
RAGIP ARMAĞAN 1941 – 1943

TİCARET BORSASI ADINI ALDIKTAN SONRA

MUHİTTİN DİNÇSOY 1943 – 1947
M. NURİ URGANCIOĞLU 1947 – 1951
A. TEVFİK EVRİM 1951 – 1959
MEHMET USLU 1959 – 1960
NECATİ ÖRGEN 1960 – 1963
ALAATTİN SÜTMAN 1963 – 1972
ZEKİ ERSÖZ 1973 – 1973
MUSTAFA HAKTANIRLAR 1973 – 1973
RIZA AYDIN 1973 – 2013
ÖZER MATLI 2013 – Devam Ediyor

BORSA GENEL SEKRETERLİĞİ

5174 Sayılı yasanın 74. Maddesi gereği, Odalar ve borsaların işlerini yürütmek üzere bir genel sekreter görevlendirilmektedir.

MUHARREM ÖZUYSAL 1960 – 1973
METİN ÖZKAN 1973 – 1975
NURŞEN GÜNAYDIN 1987 – 2013
FEHMİ YILDIZ 2013 – Devam Ediyor

Copyright © Bursa Ticaret Borsası, Tüm Hakları Saklıdır.